Početna strana

Novosti

Datum 25.12.14
Naslov Novi kontni plan

Poštovani korisnici,

Preknjižavanje u novi kontni plan: Po novom pravilniku o kontnom okviru sva knjiženja počev od 1. januara 2014. godine moraju se raditi po novim kontima. Ukoliko niste izmenili kontni plan odmah na početku godine, možete to uraditi i sada. App ima opciju za preknjižavanje konta koja menja sva knjiženja u skladu sa novim kontnim planom. Za ovo se koristi komanda F9 u Poslovanje/Glavna knjiga/Kontni plan. Prvo treba zadati tabelu preslikavanja, pri čemu se u levoj koloni upisuje stari konto, a u desnoj novi konto i njegov naziv.

Stavke se upisuju komandom F2. Možete direktno unositi oznaku konta, a ako pritisnete Enter na praznom polju, program nudi postojeća konta za polazni konto, a konta iz zakonskog kontnog plana za novi konto. Komandama F3 i F4 se mogu ispravljati greške u unosu. Komanda Ctrl-F3 briše sve unete stavke. Postoji više načina zadavanja preslikavanja konta. Najjednostavniji način jeste zadavanje čitavog konta. Pri zadavanju se može birati konto iz kontnog plana (polazni konto) ili iz sistemskog kontnog plana (konto u koji se preslikava). Na primer, može se zadati preslikavanje:

01201 -> 01401

Posle ove operacije se kompletna knjiženja sa konta 01201 prenose na konto 01401. Ukoliko konto 01401 ne postoji, otvoriće se automatski posle ove operacije. Ako konto postoji i ako postoje knjiženja na njemu, stavke sa konta 01201 će se dodati na postojeće stavke. Slično se više konta mogu preknjižiti u jedan:

3320 -> 3370
3330 -> 3370

Dozvoljeno je i paralelno preknjižavanje. Na primer:

0140 -> 0120
0120 -> 0121
0121 -> 0122

U ovom primeru se stavke sa 0140 preknjižavaju na 0120, a stavke koje su pre toga bile na 0120 preknjižavaju se na 0121, a sa 0121 na 0122. Znači, ne radi se prvo preknjižavanje 0140 -> 0120, pa onda 0120, već se ove operacije obavljaju paralelno. Pri tom treba paziti da se ne prave cirkularne definicije.

Ukoliko je potrebno preknjižiti više konta u okviru nekog sintetičkog konta, može se koristiti stavka sa oznakom *. Na primer:

330* -> 336

Ako postoje konta 3301, 3302 i 3303, ona će redom biti preknjižena u 3361, 3362 i 3363.

Kada unesete sva pravila, startuje se preknjižavanje komandom F9. Program prvo pita da li treba uraditi testiranje knjiženja, što treba potvrditi. Ako je sve u redu, program nastavlja posle još jednog kontrolnog pitanja. Osim knjiženja u GK, preknjižiće se i sva pravila za knjiženje, konta zadata na partnerima, konta na tipovima partnera i konta po porezima.

Važna napomena: pre preknjižavanje obavezno treba napraviti bekap podataka!! Kada startujete preknjižavanje, posle toga nije moguće vratiti stara knjiženja. Komandama Alt-W i Alt-R možete kopirati unete stavke u drugu firmu, čime skraćujete proces preknjižavanja.Idi na početak strane